Upute autorima

1. Glasnik Društva bibliotekara u Splitu objavljuje stručne i znanstvene članke iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti te tekstove o djelovanju  knjižnica i knjižničara.

2. Svi radovi trebaju biti napisani u MS Wordu s dvostrukim proredom i fontom Time New Roman 12. Poželjno je da tekstovi ne prelaze jedan autorski arak (16 stranica A4 formata s dvostrukim proredom i marginama 2,5 – 3 cm), odnosno 10 000 – 12 000 znakova. Autori ne smiju samostalno uređivati tekst (“boldirana” slova, automatsko nabrajanje, uvučeni red na početku odlomka i sl.)

3. Na početku članka navodi se ime i prezime autora, naziv ustanove iz koje autor ili autori dolaze te adresa elektroničke pošte, a zatim naslov rada.

4. Stručni i znanstveni članci trebaju imati sažetak od oko 200 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te 3 – 5 ključnih riječi koje se navode iza sažetka.

5. Datum primitka, datum prihvaćanja, UDK i kategorizaciju članka dodjeljuje Uredništvo.

6. Bilješke se pišu na kraju svake stranice prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu.

7. Način navođenja korištene literature treba biti u skladu s onim koji se koristi u Vjesniku bibliotekara Hrvatske.

8. Stručni i znanstveni članci trebaju imati popis korištene literature na kraju teksta, na posebnoj stranici.

9. Stručni i znanstveni članci podliježu postupku recenzije. Recenzente bira i određuje Uredništvo te poštuje njihovu prosudbu. Ako recenzenti zatraže preinaku ili dopunu članka, autor će o tome biti obaviješten te će mu se odrediti razuman rok za tražene izmjene. U slučaju da autor ne prihvati sugestije recenzenata ili zadani rok, Uredništvo neće prihvatiti članak za objavljivanje.

10. Svi se tekstovi lektoriraju. Odluke lektora su konačne i ne podliježu željama ili odobrenju autora.

11. Uredništvo zadržava pravo manjih intervencija unutar teksta. U slučaju većih intervencija (skraćivanja i sl.), autor će dobiti tekst na uvid i odobrenje.

12. Raspored članaka u časopisu određuje Uredništvo.

13. Slikovne i grafičke priloge autori ne umeću samostalno unutar teksta već ih dodaju na kraju teksta, svaki na svojoj stranici. Unutar teksta potrebno je naznačiti mjesto gdje bi trebali biti. Svi slikovni ili grafički prilozi moraju biti numerirani i imati kratki opis (legendu) koji se navodi na kraju članka na posebnoj stranici.

14. Fotografije se šalju kao zaseban dokument. Trebaju biti numerirane kako bi ih se moglo povezati s odgovarajućim legendama koje se navode na kraju teksta na posebnoj stranici. Fotografije trebaju biti visoke rezolucije (najmanje 300 dpi). Ako fotografije izvorno nisu u digitalnom obliku, trebaju se skenirati.

15. Radovi se dostavljaju glavnoj urednici Editi Bačić isključivo elektronički na adresu edita1bacic@gmail.com. Uz tekst i ostale priloge u tekstu poruke potrebno je navesti o kojoj se vrsti članka radi te navesti adresu elektroničke pošte autora koji je zadužen za korespondenciju.

16. Uredništvo zadržava pravo neprihvaćanja radova koji ne slijede ove upute.